Solidariteit V/M


Dit is het landelijk thema voor internationale vrouwendag 2022.

8 maart is weer in aantocht en wij zijn bezig aan de voorbereiding van de viering van Internationale vrouwendag 2022!

Ieder heeft inmiddels aan den lijve kunnen ondervinden wat de komst van de coronapandemie betekent. De samenleving is heftig aangegrepen, door de invloed en vooral de impact van deze ziekte. Wij als team dat voor 2022 de festivalweek wil gaan organiseren staan net als in het huidige jaar voor vragen zoals;

 • Wat kunnen wij organiseren en hoe?
 • Kunnen wij een behoorlijk festival voorbereiden?
 • Hoe zal de situatie zijn in begin maart?

Allemaal vraagtekens op de plaatsen waar eigenlijk uitroeptekens hadden moeten staan. Dat is toch géén reden om de moed op te geven.

Daarom heeft het team de knoop doorgehakt besloten om onze traditionele activiteiten in 2022 toch life te gaan organiseren. Wij houden het open om online te gaan als de in maart geldende regelgeving ons daartoe verplicht.

In ieder geval werken wij aan een programma dat uitdrukking geeft aan onze missie en onze uitgangspunten.

Wij zullen het 8 maart festival organiseren, zoals het er thans uitziet in het Vermeer Centrum Delft.

De wijze van opening zal zijn met de gebruikelijke sprekers en natuurlijk onze Power Award zullen aan de orde komen. Reken er maar op dat het jaarthema daarop flink aan de orde zal komen.

Wij denken ook aan degenen die jaarlijks hun activiteiten willen laten presenteren op ons jaarprogramma op deze site.

Voor hen bieden wij de mogelijkheid om het dit jaar wederom te doen. Degenen die iets via ons platform willen delen met interessante en/of ter zake doende mededelingen, welkom. Neem hiervoor contact met ons op.

Als je met ons hierover contact wil hebben is deze link stichting 8 maart Delft en geschikt middel.

Missie/ Visie

Stichting 8 Maart Delft zet zich jaarlijks in om Internationale Vrouwendag een week lang onder de aandacht te brengen bij een breed publiek in de regio Delft en omstreken. Hierbij staan genderrechtvaardigheid, gelijke rechten en gelijke kansen voor ieder (jong en oud) centraal. De wetten zijn over het algemeen niet de aanleiding voor uitsluiting. Het is de houding, de gebruiken en de waardering van eigenschappen en culturen die dit teweeg brengen. Dit geldt met name voor vrouwen met een afstand tot de maatschappij en de LHBTI+ gemeenschap. Door stil te staan bij Internationale Vrouwendag wil Stichting 8 Maart Delft een bruggenbouwer zijn en bewustwording creëren bij vrouwen én mannen. Het is van belang om te investeren in een omgeving waar het talent van alle mensen wordt benut, ongeacht geslacht of geaardheid.

Al jaren worden er wereldwijd activiteiten georganiseerd op 8 maart in het kader van Internationale Vrouwendag. Deze dag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. In Nederland vindt de viering plaats rondom een specifiek landelijk gekozen thema. Stichting 8 Maart Delft sluit jaarlijks aan bij dit thema.

Waar mogelijk wil zij met haar netwerk de krachten bundelen en bijdragen aan de positie van de vrouw, door deze te versterken op de volgende punten:

 • Onafhankelijkheid
 • Economische zelfstandigheid
 • Maatschappelijke Inclusiviteit & Diversiteit

Er is ieder jaar weer een rijk aanbod van verschillende activiteiten, workshops, lezingen en trainingen, allemaal in Delft en omstreken.

Doelstellingen

Stichting 8 Maart Delft vindt het belangrijk om doelen na te streven. Zo wordt er effectiever gewerkt aan de missie en visie. Er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen nog passend zijn bij de ontwikkelingen in Delft en omstreken.

Het hoofddoel is het bieden van een gemeenschappelijk podium voor betrokkenen die in deze periode willen acteren of events willen organiseren, die in het teken staan van Internationale Vrouwendag en haar gedachtegoed. Inspireren, bewustwording, verbinden en synergie zijn begrippen die beoogd zijn te faciliteren tot het vergroten van aandacht en katalyseren van verandering in de zin van verbeteringen.

Verdere doelen:

 • Het breed informeren van verschillende groepen in de samenleving over emancipatie en gelijkwaardigheid;
 • De samenwerking opzoeken met anderen, zoals individuen, non-profit organisaties, het bedrijfsleven en de overheid;
 • Dialoog opgang brengen over het belang van een samenleving die gebruik maakt van het potentieel van alle mensen (vrouwen en mannen);
 • Eigen activiteiten organiseren in het kader van het landelijke thema, zoals de officiële Kick-Off, de Power Awards en het Ontmoetingsfestival;
 • Alle initiatieven in het kader van Internationale Vrouwendag in Delft en omstreken promoten en het netwerk versterken;
 • Mensen uit de regio met diverse culturele achtergronden de mogelijkheid bieden om zich als vrijwilliger in te zetten. Zo wil Stichting 8 Maart Delft bijdragen aan actief burgerschap;
 • Het stimuleren van nieuwe initiatieven door organisaties of betrokken mensen.

Waarom Internationale Vrouwenweek?

Stichting 8 Maart Delft vindt het belangrijk om langer dan een dag per jaar stil te staan bij genderrechtvaardigheid, gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen (jong en oud). Via de landelijke media en het regionale netwerk krijgt zij nog steeds signalen binnen van uitsluiting en discriminatie. Daarom is zelfs het streven om in de nabije toekomst niet een week, maar gedurende heel het jaar actief te zijn en netwerkpartners met elkaar te verbinden, het netwerk te versterken en ontmoeting en dialoog aan te jagen.

Internationale Vrouwendag

Balans

In 1912 werd er voor het eerst Nederlandse Vrouwendag georganiseerd. Op deze dag staat het ‘Algemeen Vrouwenkiesrecht’ op de agenda. De dag vond plaats op 12 mei en werd georganiseerd door de Sociaal- Democratische Vrouwenclubs. Aletta Jacobs (doctor in de medicijnen) is een pionier in het strijden om algemeen kiesrecht. In 1901 sprak zij al over Internationale Vrouwendag. Het zou echter tot 1978 duren voordat de Verenigde Naties 8 maart erkent als officiële Internationale Vrouwendag. In Nederland wordt er door diverse vrouwengroepen en organisaties 8 maart gevierd. In het begin was de verbetering van vrouwenrechten, vooral het vrouwenkiesrecht, het doel. Tegenwoordig wordt Internationale Vrouwendag vaak georganiseerd rond een landelijk afgesproken thema, zoals ‘tegen geweld’ of ‘gelijke behandeling’.

 Over Stichting 8 Maart Delft

Sinds 2018 is Stichting 8 Maart Delft een officiële stichting. Voorheen stond de organisatie bekend als Het 8 Maart Comité. Het bestuur vindt het van belang om naast de vaste activiteiten bij te dragen aan de verbetering van de positie van vrouwen. Zij wil deelnemers meer bewust maken van hun eigen kunnen, maar ook van dat van een ander. Het gaat met name om de ‘eigen kracht’. Hiermee wordt bedoeld een kracht op basis waarvan iedereen kan participeren in de maatschappij en/of economisch zelfstandig kan worden. Een voorbeeld is het actief zoeken naar deskundigen die vrouwen concreet kunnen helpen binnen het landelijke thema, maar ook daarbuiten. Daarnaast bemiddelt en ondersteunt het bestuur bij de organisatie van activiteiten.

Internationale Vrouwendag vier je met elkaar! Kom inspiratie opdoen bij ons of nog sterker, doe mee met ons en kom ons team versterken. Breng je kennis, vaardigheden en/of vriendinnen mee! Samen werken aan onze idealen en dat dan doen onder de bijzondere omstandigheden van nu!

Als je met ons hierover contact wil hebben is deze link stichting 8 maart Delft een geschikt middel.

Volg je Internationale Vrouwendag Delft al? Dat kan ook op: Facebook en Twitter